ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Username: Password:  ลงทะเบียน
 
 
งานธุรการ
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-การศึกษา
กิจกรรมศูนย์
หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
ลิ้งเพื่อนบ้าน
 
  ซากดึกดำบรรพ์ คืออะไร
บรรพชีวินน่ารู้ >> อ่าน  
หัวข้อ : ซากดึกดำบรรพ์ คืออะไร
เนื้อหา : ซากดึกดำบรรพ์มีหลายชนิด อาจเป็นสิ่งที่มีความคงทนยากต่อการทำลาย เช่น ฟัน กระดูก หรือ เปลือก แต่ในบางสภาวะ อาจมีการเก็บรักษาซากสัตว์ทั้งตัวให้คงอยู่ได้

     ซากดึกดำบรรพ์

ข้อมูลจาก...วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
     ซากดึกดำบรรพ์ หรือ บรรพชีวิน หรือ ฟอสซิล (อังกฤษ: fossil) คำว่า ฟอสซิล มีความหมายเดิมว่า เป็นของแปลกที่ขุดขึ้นมาได้จากพื้นดิน แต่ในปัจจุบันถูกนำมาใช้ในความหมายของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่ถูกแปรสภาพด้วยกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์และถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหิน โดยอาจประกอบไปด้วยซากเหลือของสัตว์ พืช หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอื่นใดๆที่ได้รับการจัดแบ่งจำแนกไว้ทางชีววิทยา และรวมถึงร่องรอยต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
    

     การเกิดซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์มีหลายชนิด อาจเป็นสิ่งที่มีความคงทนยากต่อการทำลาย เช่น ฟัน กระดูก หรือ เปลือก แต่ในบางสภาวะ อาจมีการเก็บรักษาซากสัตว์ทั้งตัวให้คงอยู่ได้ เช่น ช้างแมมมอท ที่ไซบีเรีย

การเปลี่ยนแปลงจากซากสิ่งมีชีวิตมาเป็นซากดึกดำบรรพ์นั้น เกิดได้ในหลายลักษณะ โดยที่เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะค่อยๆถูกเปลี่ยน ช่องว่าง โพรง หรือรู ต่างๆในโครงสร้างอาจมีแร่เข้าไปตกผลึกทำให้แข็งขึ้น เรียกขบวนการนี้ว่าการกลายเป็นหิน (petrification) หรือ เนื้อเยื้อ ผนังเซลล์ และส่วนแข็งอื่นๆ ถูกแทนที่ด้วยแร่ โดยขบวนการแทนที่ (replacement)

เปลือกหอยหรือสิ่งมีชีวิตที่จมอยู่ตามชั้นตะกอน เมื่อถูกละลายไปกับน้ำบาดาล จะเกิดเป็นรอยประทับอยู่บนชั้นตะกอน ซึ่งเรียกลักษณะนี้ว่า รอยพิมพ์ (mold) หากว่าช่องว่างนี้มีแร่เข้าไปตกผลึก จะได้ซากดึกดำบรรพ์ ในลักษณะที่เรียกว่ารูปหล่อ (cast)

การเพิ่มคาร์บอน (carbonization) มักเป็นการเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์จำพวกใบไม้หรือสัตว์เล็กๆ ในลักษณะที่มีตะกอนเนื้อละเอียดมาปิดทับซากสิ่งมีชีวิต เมื่อเวลาผ่านไป ความดันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวและก๊าซถูกขับออกไป เหลือไว้แต่แผ่นฟิล์มบางๆของคาร์บอน หากว่าฟิล์มบางๆนี้หลุดหายไป ร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ในชั้นตะกอนเนื้อละเอียดจะเรียกว่า impression

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะบอบบาง เช่นพวกแมลง การเก็บรักษาให้กลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ โดยปกติทำได้ยาก วิธีการที่เหมาะสม สำหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ก็คือการเก็บไว้ในยางไม้ ซึ่งยางไม้นี้จะป้องกันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จากการทำลายโดยธรรมชาติ

นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ซากดึกดำบรรพ์ยังอาจเป็นร่องรอย ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น ร่องรอยของสิ่งมีชีวิต รอยคืบคลาน รอยตีน ที่อยู่ในชั้นตะกอนและกลายเป็นหินในระยะเวลาต่อมา หรืออาจเป็นช่อง รู โพรง (burrows) ในชั้นตะกอน ในเนื้อไม้ หรือในหินที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต และมีแร่ไปตกผลึกในช่องเหล่านี้ มูลสัตว์หรือเศษอาหารที่อยู่ในกระเพาะ (coprolites) เป็นซากดึกดำบรรพ์ ที่มีประโยชน์ในการบอกถึงนิสัยการกินของสัตว์นั้นๆ หรืออาจเป็นก้อนหินที่สัตว์กินเข้าไป (gastroliths) เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร

     ประเภทของซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์สามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆได้หลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นบรรทัดฐาน การพยายามจำแนกตามหลักอนุกรมวิธานตามแบบชีววิทยา อาจพบกับข้อจำกัด เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วซากดึกดำบรรพ์มักเป็นส่วนซากเหลือจากการผุพังสลายตัว ส่วนใหญ่เป็นส่วนที่แข็ง มีความทนทานต่อการผุพังสลายตัวสูงกว่าส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม เช่น กระดูก ฟัน กระดอง เปลือก และสารเซลลูโลสของพืชบางส่วน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์ (นักบรรพชีวินวิทยา) ในปัจจุบัน ในที่นี้จะจำแนกซากดึกดำบรรพ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ซากดึกดำบรรพ์สัตว์
  2. ซากดึกดำบรรพ์พืช
  3. ซากดึกดำบรรพ์ร่องรอย

     ความสำคัญของซากดึกดำบรรพ์

เมื่อศึกษาจำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่พบได้ พบว่ามีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลก ซากสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ถูกทำลายไปตามธรรมชาติ ดังนั้นการเก็บรักษาซากสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสภาวะที่พิเศษ ซึ่งได้แก่ การตกลงตัวและถูกเก็บรักษาไว้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการถูกทำลายจากธรรมชาติ และ การที่ต้องมีส่วนที่แข็งของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกเก็บรักษาได้ง่ายกว่าส่วนที่นิ่ม

ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในหิน มีความสำคัญอย่างมาก มันแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ใช้เป็นตัวกำหนดอายุของหิน และนำมาใช้เป็นหลักฐานในการหาความสัมพันธ์ของชั้นหินในบริเวณต่างๆ สิ่งที่นักธรณีวิทยาสนใจเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการนำซากดึกดำบรรพ์ มาเป็นตัวกำหนดอายุของหิน คือ ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี (index fossils) ซึ่งเป็นซากของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลก มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไป แต่มีชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ ซึ่งการที่พบซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีในชั้นหินต่างบริเวณกัน นักธรณีวิทยาสามารถกำหนดได้ว่าหินที่พบซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีเหล่านั้นมีอายุในช่วงเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี ในชั้นหินต่างๆ อาจพบซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีได้ยาก ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้กลุ่มของซากดึกดำบรรพ์ ในการหาความสัมพันธ์ของชั้นหินในบริเวณต่างๆ ซึ่งจะมีความแม่นยำกว่าการใช้ซากดึกดำบรรพ์เพียงชนิดเดียว

นอกจากประโยชน์ที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของชั้นหินแล้ว ซากดึกดำบรรพ์ยังถูกนำมาใช้ในการบอกถึงสภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของตะกอนด้วย ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมการสะสมตัวอาจได้จากการศึกษารายละเอียดจากชั้นหิน แต่ซากดึกดำบรรพ์อาจให้รายละเอียดที่มากกว่า

     อายุซากดึกดำบรรพ์ อายุหิน

การบอกอายุของซากดึกดำบรรพ์หรืออายุหิน สามารถบอกได้ 2 แบบคือ

  • อายุเปรียบเทียบ(Relative Age) คืออายุทางธรณีวิทยาของซากดึกดำบรรพ์ หิน ลักษณะทางธรณีวิทยา

หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา เมื่อเปรียบเทียบกับซากดึกดำบรรพ์ หิน ลักษณะทางธรณีวิทยา หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาอื่นๆ แทนที่จะบ่งบอกเป็นจำนวนปี ดังนั้นการบอกอายุของหินแบบนี้จึงบอกได้แต่เพียงว่าอายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่าหิน หรือซากดึกดำบรรพ์ อีกชุดหนึ่งเท่านั้น โดยอาศัยตำแหน่งการวางตัวของหินตะกอนเป็นตัวบ่งบอก( Index fossil) เป็นส่วนใหญ่ เพราะชั้นหินตะกอนแต่ละขั้นจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเกิดการทับถม เมื่อสามารถเรียงลำดับของหินตะกอนแต่ละชุดตามลำดับก็จะสามารถหาเวลาเปรียบเทียบได้ และจะต้องใช้หลักวิชาการทางธรณีวิทยา( Stratigraphy )ประกอบด้วย

การศึกษาเวลาเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักความจริง มี อยู่ 3 ข้อคือ

1. กฎการวางตัวซ้อนกันของชั้นหินตะกอน(Law of superposition) ถ้าหินตะกอนชุดหนึ่งไม่ถูกพลิกกลับโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้ว ส่วนบนสุดของหินชุดนี้จะอายุอ่อนหรือน้อยที่สุด และส่วนล่างสุดจะมีอายุแก่หรือมากกว่าเสมอ

2. กฎของความสัมพันธ์ในการตัดผ่านชั้นหิน(Law of cross-cutting relationship ) หินที่ตัดผ่านเข้ามาในหินข้างเคียงจะมีอายุน้อยกว่าหินที่ถูกตัดเข้ามา

3. การเปรียบเทียบของหินตะกอน(correlation of sedimentary rock) ศึกษาเปรียบเทียบหินตะกอนในบริเวณที่ต่างกันโดยอาศัย

ก. ใช้ลักษณะทางกายภาพโดยอาศัยคีย์เบด(key bed) ซึ่งเป็นชั้นหินที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวของมันเอง และถ้าพบที่ไหนจะต้องสามารถบ่งบอกจดจำได้อย่างถูกต้องถึงว่าชั้นหินที่วางตัวอยู่ข้างบนและข้างล่างของคีย์เบดจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริเวณด้วย

ข. เปรียบเทียบโดยใช้ซากดึกดำบรรพ์(correlation by fossil) มีหลักเกณฑ์คือ ในชั้นหินใดๆ ถ้ามีซากดึกดำบรรพ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันเกิดอยู่ในตัวของมันแล้ว ชั้นหินนั้น ๆย่อมมีอายุหรือช่วงระยะเวลาที่เกิด ใกล้เคียงกับซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถใช้เปรียบเทียบได้ดี เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่เกิดอยู่กระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้างขวางมากที่สุด ฟอสซิลเหล่านี้เรียกว่า ไกด์ฟอสซิลหรือ อินเด็กฟอสซิล(guide or index fossil)

  • อายุสัมบูรณ์( Absolute age ) หมายถึงอายุซากดึกดำบรรพ์ของหิน ลักษณะหรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา(โดยมากวัดเป็นปี เช่น พันปี ล้านปี) โดยทั่วไปหมายถึงอายุที่คำนวณหาได้จากไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสี ขึ้นอยู่กับวิธีการและช่วงเวลาครึ่งชีวิต(Half life period)

ของธาตุนั้น ๆ เช่น C-14 มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,730 ปี จะใช้กับหินหรือ fossil โบราณคดี ที่มีอายุไม่เกิน 50,000 ปี ส่วน U-238 หรือ K-40 จะใช้หินที่มีอายุมาก ๆ ซึ่งมีวิธีการที่สลับซับซ้อน ใช้ทุนสูง และแร่ที่มีปริมาณรังสีมีปริมาณน้อยมาก วิธีการนี้เรียกว่า การตรวจหาอายุจากสารกัมมันตภาพรังสี(radiometric age dating) การใช้ธาตุกัมมันตรังสีเพื่อหาอายุหิน หรือ ฟอสซิล นั้น ใช้หลักการสำคัญคือการเปรียบเทียบอัตราส่วนของธาตุกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่( End product) ที่เกิดขึ้นกับไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสีตั้งต้น(Parent isotope)แล้วคำนวณโดยใช้เวลาครึ่งชีวิตมาช่วยด้วยก็จะได้อายุของชั้นหิน หรือ ซากดึกดำบรรพ์ นั้น ๆ เช่น

วิธีการ Uranium 238 - Lead 206 วิธีการ Uranium 235 - Lead 207

วิธีการ Potassium 40 - Argon 206 วิธีการ Rubidium 87- Strontium 87

วิธีการ Carbon 14 - Nitrogen 14

การหาอายุโดยใช้ธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์ 2 ประการคือ

1. ช่วยในการกำหนดอายุที่แน่นอนหลังจากการใช้ fossil และ Stratigrapy แล้ว

2. ช่วยบอกอายุหรือเรื่องราวของยุคสมัย พรีแคมเบียน

     อ้างอิง

  • กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย 114 ปี (พ.ศ. 2549) กรมทรัพยากรธรณี
  • http://www.yimwhan.com/board/show.php?user=gu-snow&topic=4&Cate=1
 
   
ลงวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2555
โดย : Admin

ความคิดเห็นโดย Auth เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 IP : 94.23.1.28
You have more uesufl info than the British had colonies pre-WWII.

ความคิดเห็นโดย dzdivt เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 IP : 77.79.229.62
95aPcS yezoygytlruy

ความคิดเห็นโดย Tailynn เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 IP : 67.205.45.170
affordable car insurance mvprjr auto insurance rates 8]

ความคิดเห็นโดย Ving เมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2555 IP : 200.152.101.44
cheap flights >:PPP mortgage 106

ความคิดเห็นโดย Sherlyn เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2555 IP : 194.246.102.4
car insurance :-((( life insurance :-((

ความคิดเห็นโดย Zyah เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 IP : 87.98.131.201
new jersey car insurance :-[ classic car insurance elrook life insurance quotes 8-((

ความคิดเห็นโดย Marsue เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556 IP : 199.116.173.112
lasix 8-PPP prednisone sgxbf buy doxycycline online 26976 cheapest viagra skriyr

ความคิดเห็นโดย Chuck เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556 IP : 127.0.0.1
viagra online 8DDD acyclovir buy bfyfy over the counter viagra 774

ความคิดเห็นโดย Ziggy เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2556 IP : 207.58.139.195
prednisone %-] cialis online %-[[[ accutane 5913

ความคิดเห็นโดย Cyelii เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 IP : 5.63.148.233
auto insurance online 989 car insurance quotes ksck buy car insurance online 8-)

ความคิดเห็นโดย Lore เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 IP : 23.25.204.145
car insurance quote %-)) car insurance quotes >:-] auto insurance quotes ajlbr car insurance quotes nkt

ความคิดเห็นโดย Kamryn เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 IP : 202.56.165.209
generic viagra 8-OOO cheap car insurance pueth car insurance quotes 4850 Commander du cialis =))

ความคิดเห็นโดย Chubby เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 IP : 46.246.93.139
Ventas de Cialis 2086 levitra buy 745 buy viagra cheap kzqccy cheapest auto insurance 341465 auto insurance quotes wytwvw

ความคิดเห็นโดย พงศ์ภัค ศิลวงค์ เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2556 IP : 110.77.214.172

เพื่อกราศึกษา


ความคิดเห็นโดย ugg เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 IP : 67.198.132.2

louboutin schuhe christian louboutin schuhe christian louboutin schuhe louis vuitton taschenlouis vuitton online shop christian louboutin schuhe louboutin schuhe UGG Boots Sale UGG Boots Günstig UGG Boots UGG Boots Sale UGG Boots Günstig UGG Boots UGG Boots Sale UGG Boots Günstig UGG Boots UGG pas cher


ความคิดเห็นโดย coach factory outlet เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2557 IP : 174.139.80.67

coach factory outlet

coach factory outlet online

coach outlet online

coach factory outlet

coach factory

coach outlet online

coach factory outlet online

coach handbags new 2014

coach factory outlet

coach factory outlet

coach factory outlet

official coach outlet online

coach outlet online

coach outlet store online

coach outlet

coach factory outlet

kate spade handbags

kate spade outlet online

kate spade outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet store

michael kors handbags

michael kors outlet online

michael kors outlet

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet stores

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet online

prada outlet

prada handbags

marc jacobs

celine handbags

celine outlet

true religion jeans

true religion outlet

true religion jeans outlet

true religion

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

ray-ban sunglasses

ray-ban sunglasses

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

oakley sunglasses

oakley vault

hollister clothing store

abercrombie and fitch

abercrombie and fitch

polo ralph lauren

tory burch outlet online

tory burch

tory burch outlet

air jordans

valentino.com

timberland shoes

fitflop outlet

fitflops uk

fitflops

fitflop sandals sale

timberland boots

isabel marant shoes

toms shoes

supra.com

tiffany and co

tiffany and co

tiffany and co jewelry


ความคิดเห็นโดย Billiga Louis Vuitton Väskor เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 IP : 216.127.180.15

Billiga Louis Vuitton Väskor Appear Louis Vuitton (Louis Vuitton) på 2015 hösten och vintern rad stora knutmönster, från rockar till tröjor gradvis förstora, Louis Vuitton Väskor den övergripande stilen mer och mer unga och trendiga. Olika typer av väskor accessoarer fortfarande chic personlighet, Louis Vuitton Damier Azur Canvas är den största höjdpunkten i hela showen. Frekvensen knut mönster ännu mer än det klassiska LV Monogram mönster,Louis Vuitton Damier Ebene Canvas verkar herrdesigner Kim Jones att få oss tillbaka till den idylliska medeltida, människor respekt för naturen, Louis Vuitton Damier Geant Canvas hantverk idéer, men också med en djup känsla av totemistiska övertygelser. Louis Vuitton (Louis Vuitton) släppte 2015 våren och sommaren serien "Serie 2" reklamfilmer, Louis Vuitton Epi Läder Nicholas Ghesquière varumärke designchef bjöd tre välkända modefotografen Annie Leibovitz, Bruce Weber och Jeurgen Teller utföra spege Louis Vuitton Plånbok Försäljningl.
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
รหัส
รหัสที่ปรากฏ
รายละเอียด
 
 
 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร.043-754373 Fax: 043-754373
Email prc.msu@msu.ac.th Website:www.prc.msu.ac.th
# Copyright © 2011 by webmaster design. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.